nadpis
icon_white_edit
icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

   

slide1 slide2 slide3 slide4

nadpis
02.01.2024
Pro letní sezónu 2024 již evidujeme poptávky a rezervace. Poptávkový formulář naleznete na našich webových stránkách www.atcslechtuvpalouk.cz Těšíme se na Vás!

02.01.2024
Do nového roku 2024 přejeme všem našim hostům a jejich blízkým vše dobré a hlavně zdraví. Mimo to důležité také je, aby byl klid a mír ve světě a okolo nás. To si přejme.

17.10.2023
Sezóna 2023 byla v ATC Šlechtův palouk UKONČENA. Děkujeme všem našim hostům a návštěvníkům za účast v letošní sezóně a podporu. Těšíme se s Vámi na společné otevření sezóny na jaře 2024.

18.06.2022
Doporučujeme majitelům, kteří plně nezvládají své psí miláčky a nejsou ochotni mít své psy na vodítku, v bezpečné vzdálenosti od ostatních hostů, aby zvážili návštěvu našeho autocampu.

30.06.2017
MÍSTA pro STANY a KARAVANY NEREZERVUJEME!!! V našem autocampu nemáme vytyčené parcely ani jinak označená místa.

08.08.2015
Informaci o kvalitě vody v přírodním koupání ve vodní nádrži Pastviny zísláte na www.khspce.cz

24.08.2014
Agentura Czech Tourism pozvala novináře k návštěvě Podorlicka a Pastvinské přehrady. V našem kempu byli novináři velice spokojeni. Plusové body jsme získali za domácí švestkové buchty. *Mňam-mňam*


nadpis
ajax

nadpis
Zde vložte vaši e-mailovou adresu
pro přihlášení (odhlášení) odběru novinek
  

nadpis
Zámek Potštejn
Muzeum řemesel Letohrad
Hora Matky Boží Králíky
Vojenské muzeum Králíky
Vodácká řeka Orlice


nadpis
camp.cz Motorkáři vítáni
www.pekarnaletohrad.cz Klášterecké masné pochoutky, a. s. Pivovar Holba a.s. - Hanušovice Hamé.cz Zelená vrána Krkonošský produkt www.dokempu.cz www.mojeorlickehory.cz

nadpis

Právě online: 2
Návštěvy dnes: 5
Návštěvy za týden: 493
Návštěvy za měsíc: 1796
Návštěvy celkem: 370209
Obchodní podmínky Tisk článku  

OBCHODNÍ A STORNO PODMÍNKY –  Autocamp Šlechtův palouk

1. SMLUVNÍ STRANY
Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem ubytovacího zařízení  Autocamp Šlechtův palouk, , kterým je Obec Pastviny, Pastviny 32,  564 01 Žamberk, IČ 00279 331, DIČ CZ 00279331(dále jen ubytovatel)  se řídí ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven v těchto podmínkách. Ubytovatel si vyhrazuje právo uvést ve svých  obchodních nabídkách i jiné podmínky a informace, které mají přednost před těmito podmínkami.

2.CENY A JEJICH ZMĚNY 
  Ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny na internetových stránkách www.atcslechtuvpalouk.cz  a v dalších  prezentačních materiálech ubytovatele  Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v potvrzení rezervace či emailové nabídce.

3. SLUŽBY, ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB A CEN
Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v zálohové faktuře a platbě v recepci. . Údaje v prezentačních materiálech mají informativní charakter a nemají vliv na obsah smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a ubytovatelem. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu. Takovéto změny je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

4. PLATBA ZÁLOHY A DOPLATKU ZA UBYTOVÁNÍ

Po provedení rezervace zákazníkem, je pro potvrzení rezervace nutné uhradit zálohu na pobyt ve výši ceny za chatku. Při ubytování ve vlastním ubytovacím zařízení se záloha neplatí. Záloha se hradí na základě ubytovatelem vystavené proformafaktury. Doplatek se hradí hotově při příjezdu v recepci autocampu. Zákazník obdrží daňový doklad k  provedené platbě. Ubytovatel si vyhrazuje právo, na základě požadavku zákazníka, postup provedení plateb upravit tak, jak to vyžaduje konkrétní situace.

5. VRATNÁ KAUCE

Ubytovatel požaduje při ubytování v chatce vratnou kauci, která je splatná v hotovosti při nástupu na pobyt. Kauce slouží jako záloha na úhradu ztracených, rozbitých či poškozených částí inventáře, řádný úklid při zpětném předávání objektu provozovateli  či jiné škody. Vrácená kauce může být snížena ubytovatelem i v případě hrubého porušení ubytovacího řádu např. porušení zákazu kouření v objektu. V případě vyšší škody je ubytovaný povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. Pokud zájemce o ubytování odmítne na začátku pobytu příslušnou výši kauce uhradit, vyhrazuje si ubytovatel právo takového klienta neubytovat bez nároku na náhradu nečerpaných služeb. Kauce bude vrácena při ukončení pobytu v hotovosti. Výše kauce je stanovena na  500,- Kč za chatku.

6. ZRUŠENÍ POBYTU ZÁKAZNÍKEM, ZMĚNY REZERVACE, NÁHRADNÍCI, POJIŠTĚNÍ STORNA 
Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s ubytovatelem kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu (postačí i forma elektronická s doručenkou). Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas doručení písemného oznámení (přečtení emailu dle doručenky).
Stornopoplatky se účtují z ceny zaplacené zálohy v případě zrušení rezervovaného ubytování v chatce:

14 až 11 dnů před začátkem pobytu  - 30% z uhrazené zálohy

10 až  7 dnů před začátkem pobytu  -  50% z uhrazené zálohy

  6 až 4 dny před začátkem pobytu  -   70 % z uhrazené zálohy

  3 až 0 dnů před začátkem pobytu  - 100% z uhrazené zálohy                                                                   

Ubytovatel umožní zákazníkovi 1x změnu termínu ve stejné délce pobytu, pokud nemohl ze závažných důvodů čerpat sjednané služby. Pokud dojde ke vzájemné dohodě na změně termínu  objednaných služeb je tato služba bezplatná.

Vyúčtování storna a případné vrácení klientem uhrazené částky snížené o storno poplatky provede ubytovatel nejpozději do 20 dnů od doručení klientem podepsaného dobropisu. Povinností klienta je zaslat originál podepsaného dobropisu na adresu Obec Pastiny, Pastviny 32, 56401 Žamberk. Dobropis s vyúčtováním storna ubytovatel zasílá na emailový kontakt klienta nejpozději do 10 dnů po provedení storna klientem.

Strono ani jiné poplatky se neúčtují v případě, že si klient zajistí v daném termínu a ve stejném rozsahu pobytu náhradníky a to nejpozději v den nástupu. Finanční vyrovnání si mezi sebou sjednají klient s náhradníkem.

7. ZRUŠENÍ POBYTU ZE STRANY UBYTOVATELE

Ubytovatel je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy (vytvoření rezervace) předvídat. Zrušení pobytu je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. V tomto případě obdrží zákazník peníze za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá zákazník nárok na žádné další náhrady.

8. REKLAMACE

Zákazník je povinen své námitky na kvalitu poskytovaných služeb a požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo v průběhu pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.

9. POJIŠTĚNÍ

Účastníci pobytů nejsou ze strany provozovatele autocampu  pojištěni a toto není v ceně pobytu zahrnuto. Pojištění si zabezpečují účastníci pobytu na vlastní náklady samostatně.

10. PLATNOST 

Tyto " Obchodní a storno podmínky" platí pro účastníky pobytu v Autocampu Šlechtův palouk, Pastviny 451, 564 01 Žamberk a  vstupují v platnost dne 1.1. 2018 . Účinnosti nabývají  v okamžiku uhrazení platby za pobyt zákazníkem  či uhrazením zálohy na pobyt na základě ubytovatelem vystavené zálohové faktury.

V Pastvinách, dne 1.1. 2018

 

INFORMACE

OBECNÁ INFORMAČNÍ POVINNOST

Dle paragrafu 14 odst./1/ zákona č. 634/ 1992 Sb. o ochraně spotřebitele

„V případě, že dojde mezi námi / prodejcem, poskytovatelem služby/ a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
 Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím  dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/ 1986 Sb.  o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je :  www.coi.cz